fbpx

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วม Priceza Affiliate Program

การเข้าร่วมธุรกิจ

ในทันทีที่ท่านกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ท่านมีสิทธิ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Priceza Affiliate โดยอัตโนมัติและมีสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในการนำสื่อโฆษณา ของ Priceza ไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของท่าน เพื่อรับค่าตอบแทนสะสม

แนวทางการทำงานร่วมกัน

 1. จะทำการติดตั้ง เนื้อหา (Content) หรือสื่อโฆษณา (Advertising Widget) ของ Priceza ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ รูปกราฟฟิก, ข้อความ, ไฟล์, URL และ HTML หรือ Java script Code เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ Priceza บนสื่อ หรือช่องทางของ Partner เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของ Priceza แก่ผู้ใช้งานทั่วไปบนช่องทางของ Partner เท่านั้น
 2. ทำหน้าที่นับจำนวน click ที่เกิดขึ้น พร้อมกับรายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้กับ Partner ได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา

ระยะเวลา

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันเป็นต้นไป เว้นเสียแต่มีการยุติข้อตกลงตามเงื่อนไขข้อ 4.4

ค่าตอบแทน

 1. Priceza จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ Partner ในระบบ Pay-Per-Click
 2. ใช้รูปแบบการคำนวณค่าตอบแทนแบบ Cost-Per-Click ต่อ 1 user/ unique click/ unique product
 3. Priceza จะยึดข้อมูลตามระบบในการคิดราคาแบบ Variable Pricing กล่าวคือ ราคา Cost-Per-Click จะขึ้นกับหลายๆตัวแปร ไม่ว่าจะเป็นจากอัตราการซื้อที่เกิดขึ้นจริง หรือมูลค่าสินค้าที่เกิดการซื้อขาย ซึ่ง Partner สามารถ login เข้าไปดูได้ในระบบ
 4. Partner จะได้รับค่าตอบแทน เมื่อมียอดรวมค่าตอบแทนขั้นต่ำมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดย Priceza โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ Partner ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สรุปยอด
 5. หาก Partner ท่านใดมียอดค่าตอบแทนไม่ครบกำหนดขั้นต่ำสำหรับการโอนจ่ายในแต่ละรอบการโอน ยอดค่าตอบแทนของ Partner ท่านนั้นจะถูกสะสมรวบรวมไว้ กระทั่งถึงยอดขั้นต่ำสำหรับการโอนจ่ายในรอบถัดไป
 6. ชื่อผู้รับเงินตามหน้าสมุดบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อและบุคคลคนเดียวกันกับผู้ลงทะเบียน จึงจะสามารถรับค่าตอบแทนตามเงื่ออนไขได้อย่างถูกต้อง

เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ

 1. ห้ามแชร์ลิงค์ของทางเว็บไซต์ ในลักษณะที่เข้าข่ายการสแปม หรือการแชร์ในพื้นที่ออนไลน์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ออนไลน์นั้นโดยเด็ดขาด
 2. ห้ามใช้ Robots หรือเครื่องมือสืบค้นอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อสร้างคลิกปลอม
 3. ห้ามทำ Affiliate Program โดยตรงกับสินค้า/ แบรนด์ ในเครือพันธมิตรของ Priceza
 4. หาก Partner กระทำผิดข้อตกลง Priceza มีสิทธิ์บอกยกเลิกการทำงานร่วมกัน รวมถึงการยกเลิกค่าตอบแทนที่อาจจะมีการสะสมค้างจ่ายอยู่ในระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ Partner ที่ถูกยกเลิกทราบล่วงหน้า
 5. Priceza ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงของเว็บไซต์และโปรแกรมพาร์ทเนอร์นี้ในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับรองข้อมูล

คู่ค้าให้คำรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่คู่ค้าได้เปิดเผยต่อกันเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแน่นอน และไม่เป็นข้อมูลที่ล่วงละเมิดในสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

การรักษาความลับข้อมูล

 1. “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความถึง ข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้ประกาศต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลายลักษณ์อักษร หรือ อยู่ในรูปแบบดิจิตอล หรือวาจารวมทั้งข้อมูลของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้ เปิดเผยแก่ผู้รับข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลประสงค์ให้ผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่จำกัดเพียงความลับทางการค้าของผู้ให้ข้อมูล แต่รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่ผู้ให้ข้อมูลประสงค์จะว่าจ้างผู้รับข้อมูล เพื่อทำงานที่จ้างตามสัญญาในอนาคต ซึ่งรวมถึง กระบวนการ ขั้นตอนวิธี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รหัสต้นฉบับ รหัสจุดหมาย, ซอฟแวร์, ฐานข้อมูล (Database), โปรแกรมปฏิบัติการ และฐานข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์) แบบ ต้นแบบ ภาพวาด สูตร เทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลการทดลอง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อบริการ ชื่อโดเมน งานวรรณกรรม ผลงานภาพและเสียง ใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อมูลทางธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด การบริหาร การเงิน เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และรวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างเพื่อทำงานที่ว่าจ้างตามสัญญาในอนาคตด้วย หากมี
 2. ทั้งนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะรักษาความลับและข้อมูลใดๆของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับรู้จากปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้ รวมทั้งการสนทนาทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษรก็ตาม โดยจะไม่เปิดเผยหรือทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนล่วงหน้า รวมทั้งจะดำเนินการให้ลูกจ้างและ/หรือพนักงาน และ/หรือตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ได้รับรู้ และ/หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับของลูกค้าของทั้งสองฝ่าย แม้ว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามทั้งนี้เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่ง, คำพิพากษาของของศาลหรือหน่วยงาน, พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น

Stay up to date with our news, ideas and updates